شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

 

 

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035

ایران، تهران
خیابان ستارخان، بین کوچه کوثر دوم و سوم، پلاک76
info@zarbampart.com

زربام پارت

Life pleasure and you may mental health certainly one of transgender pupils during the Norway

Life pleasure and you may mental health certainly one of transgender pupils during the Norway

Societal attitudes in order to transgender persons or other gender minorities differ to the nation, as well as in many societies, prejudices and societal stigma are. For that reason, transgender individuals face challenges linked to discrimination and you may negative thinking one of the general public. The goal of this study would be to evaluate lifestyle satisfaction, loneliness, psychological state, and you will suicidal decisions among transgender people that have cisgender students’ knowledge within the a national decide to try away from Norwegian students getting higher education.

Strategies

Overall,50,054 full-time Norwegian youngsters accomplished an on-line survey (response rates 29.8%), regarding which 15,399 was indeed cisgender males, 34,437 cisgender lady, twenty-eight those who advertised getting binary transgender (several transwomen and you will sixteen transmen), and you may 69 anybody non-digital transgender people. This new procedures incorporated inquiries in regards to the sex term, lives satisfaction (Fulfillment Which have Existence Level), loneliness (The three-Items Loneliness Measure), psychological state problems (Hopkins Episodes Checklist), mental problems, and you can suicidal ideation, suicidal conclusion, and care about-damage. Chi-rectangular evaluation, Independent-Examples Kruskal-Wallis evaluation, and logistic regression analyses were utilized to examine differences between intercourse identities.

Abilities

Transgender children claimed alot more psychosocial burdens towards the steps. There were no tall differences in the measures between the newest binary and non-binary transgender youngsters.

Achievement

New findings need enhanced sense on the interests and you may fitness to possess transgender people within the Norway. Degree establishments must believe steps within individuals accounts so you’re able to present a studying ecosystem that is a lot more inclusive for gender minorities.

History

Transgender people are additional groups of people that are gender incongruent, and their identities otherwise words away from sex perhaps not coordinating the fresh intercourse these were tasked in the delivery [step 1, 2]. Cisgender individuals, on the other hand, had been this new personal bulk, whoever intercourse identities or terms are congruent the help of its intercourse assigned on beginning. Personal thinking to help you intercourse incongruence and you may non-compliance which have societal criterion differ around the globe, and also in of numerous cultures, prejudices and you can societal stigma are. Consequently, transgender individuals deal with challenges regarding discrimination and you may negative thinking certainly anyone , and you may discrimination and you can stigma off intercourse minorities is found as of bad psychological state outcomes within these teams .

There are conceptual concerns towards terminology useful sex minorities. One subgroup certainly one of transgender people constitutes individuals who satisfied the previous symptomatic criteria to possess transsexualism throughout the Global Group away from Diseases and you may Related Health issues version 10 (ICD-10), of several lookin in the analytics to possess intercourse endorsement proper care within pro centers . not, a substantial ratio out-of sex incongruent persons none classify themselves while the transsexuals nor undertake categorization just like the having an emotional diseases. Consequently, the fresh ICD-eleven no more categorizes gender incongruence regarding the part regarding rational and you can behavioural diseases however in the fresh new part regarding standards relating to intimate wellness . Transgender people could see by themselves while the digital otherwise non-binary: Binary form identifying since sometimes a man or a female, instance a good transgender male or female, while non-digital means an effective dismissal of your dual sex model. Intercourse dysphoria is actually “broadly recognized as aches or stress which is considering good difference anywhere between a person’s sex label and that person’s gender tasked within beginning (and the associated intercourse character and you will/or primary and you can additional gender characteristics)” (p. 166) . Particularly dysphoria ong transgender people, resulting in a selection of differentiated need and you may desire to have wellness proper care attributes out of, such as, support, hormones therapy, or operations. So it terminology happens to be fluid and growing, so there “are reasonable variations in meaning and interpretation of various words with regards to the individual people, framework, and you may people.” (p. 2392) .

Gender minorities are particularly increasingly visible throughout the Scandinavian countries, and you will issues was raised about your health and hobbies away from this type of groups. Epidemiological search with the intercourse minorities is bound, yet not. Studies are couple and you will priples. Nonetheless, discover good-sized evidence that numerous transgender people, as well as youths, have trouble with psychosocial issues. In the a peek at 15 education wrote anywhere between 2011 and you may 2016, Connolly et al. (2016) demonstrated that transgender youngsters challenge more often with despair, self-harm, and you will suicide behaviors than simply create cisgender children . A recently available inhabitants-depending research certainly 131,901 United states high school students from inside the 10 says and you will 9 urban college areas revealed that transgender people was basically in the a higher risk out of victimization, substance play with, and you will suicidal routines than just had been cisgender people . A survey from Minnesota plus more than 88,100000 youngsters (9th and you may 11th grades) indicated that transgender and you will sex incongruent some one stated life time suicidal ideation (61.3%) and you will life suicide effort (29.0%) more frequently than performed their cisgender colleagues (20.0 and you will eight.1%, respectively) . Comparable results was basically advertised in the studies centered on benefits trials from the united states and Canada [ten, 11]. Degree according to convenience examples of transgender individuals away from Finland and you will Sweden demonstrated higher proportions of anxiety and you may nervousness than the cisgender people, especially among the youngest members. Nonetheless, a tiny but growing body away from degree implies that of many transgender persons declaration conditions from traditions and https://datingmentor.org/niche-dating/ you will mental health equivalent to the brand new people as a whole [14,fifteen,16].

ارسال نظر

شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035