شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

 

 

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035

ایران، تهران
خیابان ستارخان، بین کوچه کوثر دوم و سوم، پلاک76
info@zarbampart.com

زربام پارت

Great things about Hooking up: Self-Reports out of Very first-Year College People

Great things about Hooking up: Self-Reports out of Very first-Year College People

Two article authors coded on visibility regarding 10 advantages (kappas: 0.76-0.97) during the 262 ladies’ responses in order to an open-effect questionnaire matter off great things about its most recent connection.

Efficiency

The most used positives identified were sexual satisfaction (23%), standard confident thinking (21%), improved trust (11%), and you will explanation from ideas (11%). Total, 71% advertised a minumum of one work with, however, 31% reported no advantages.

Findings

For many women, connecting has actually gurus which can are fulfilling their requirements to own personal partnership, sexual exploration and you will closeness, and you can enjoyable/enjoyment.

Addition

Hookups is actually intimate activities ranging from lovers who aren’t matchmaking otherwise inside a romantic relationship as well as have no assumption away from union (Lewis, Atkins, Blayney, Damage, & Kaysen, 2013). Linking has become common among people, that have sixty-80% revealing relationship sense (Garcia, Reiber, Massey, & Merriwether, 2012). Off a developmental perspective, connecting is actually similar to the tasks of growing adulthood, a time of testing and you will mining from matchmaking and sexuality (Arnett, 2000). Young adults hook up for various causes, anywhere between http://www.hookupwebsites.org/escort-service intimate gratification, psychological satisfaction, personal enhancement, peer stress, and you may intoxication, to opening a romance (Garcia & Reiber, 2008).

Connecting has already established increased appeal in both the favorite force in addition to lookup books, where a familiar motif could have been you to linking possess bad outcomes, specifically for ladies (come across feedback from the Claxton & van Dulmen, 2013; Garcia mais aussi al., 2012). Bad outcomes are priced between regretting a partner or how far it ran sexually; sexual frustration; and you will ideas away from guilt, loneliness, otherwise embarrassment (Napper, Montes, Kenney, & LaBrie, 2015). Hookups have also been found to be with the depression, sexual victimization, and intimately sent infection (Experts, 2014). Although not, current really works possess emphasized the necessity of information reasons to own informal gender from inside the interpreting the results out of hookups to the psychological really-becoming (discover Vrangalova, 2014).

Very browse into negative effects of hooking up features concerned about negative consequences (Garcia et al., 2012). Relatively nothing notice has been made available to its potential gurus (to possess conditions, select Armstrong, The united kingdomt, & Fogarty, 2012; Owen, Quirk, & Fincham, 2014; Snapp, Ryu, & Kerr, 2015). To compliment knowledge of the many benefits of connecting in the angle out-of women, i interviewed a giant try from lady children and you may summary the advantages in their own personal terms.

Procedures

Users was in fact earliest-season lady undergraduates (Meters ages = 18.step 1 many years, SD = 0.3) at the a personal school in upstate Nyc whom participated in a larger learn from women’s wellness (Article writers, 2014). Only those whom given research at a dozen-times pursue-right up (N = 424) had been qualified to receive inclusion in the present data. Sixty-half a dozen per cent was basically White, 11% Far eastern, 10% Black colored, and thirteen% other/several competition; 9% self-recognized as Hispanic/Latina. Almost all (96%) participants identified as heterosexual.

The tips was basically authorized by the Organization Opinion Board. Incoming first-seasons people college students received a bulk mailing inviting them to participate. Curious lady went to a study direction lesson, provided created informed consent, and you can completed the latest standard questionnaire truly. After that monthly studies was indeed given having fun with a safe website. Players gotten more compact percentage getting completing studies, and that reviewed a range of fitness practices, plus sexual decisions. During the a dozen-week questionnaire, we as well as expected a number of unlock-impulse questions, including “Please contemplate your latest relationship (for those who have never installed, delight forget about which concern). What was in fact advantages, positive effects, otherwise good stuff that you experienced because of the connection?” Research off lifetime link choices was basically provided by the brand new monthly studies; members had said on the relationship decisions (i.elizabeth., actual closeness that have a casual companion, recognized as “some one who you weren’t dating or even in a partnership which have in the course of the latest sexual telecommunications, there was no shared presumption off an enchanting commitment”), and that we regularly manage an effective dichotomous variable showing lifestyle records regarding hookup decisions.

ارسال نظر

شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035