شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

 

 

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035

ایران، تهران
خیابان ستارخان، بین کوچه کوثر دوم و سوم، پلاک76
info@zarbampart.com

زربام پارت

The quantity out of ownership and control directory (0-7)

The quantity out of ownership and control directory (0-7)

Taking Borrowing from the bank

Strategies into credit recommendations sharing in addition to rights regarding borrowers and you will loan providers are provided less than. Brand new Liberties Directory selections out-of 0-twelve, having high results proving that people statutes be more effective made to expand the means to access borrowing from the bank. The credit Suggestions List strategies the new range, availability and you will quality of credit pointers offered owing to societal registries otherwise private bureaus. They range from 0-8, which have highest philosophy proving more credit data is available from a public registry otherwise individual bureau.

Strength out of legal rights list (0-12)

It list steps the degree to which guarantee and you will case of bankruptcy legislation manage the latest rights off borrowers and you can lenders which means that assists financing.

Depth of credit information index (0-8)

That it directory steps rules and you may methods impacting the fresh visibility, scope and you can usage of off credit pointers offered as a consequence of often a credit registry otherwise a card agency.

Borrowing registry visibility (% off grownups)

This indicator account just how many some body and you can providers listed in a credit registry with information to their borrowing from the bank history in the past five years.

Credit bureau visibility (% regarding grownups)

Which sign profile the amount of anybody and you may agencies noted from the a credit bureau with information on their borrowing background on previous five years.

Protecting Fraction Buyers

New indicators below explain three size of trader cover: transparency of transactions (Extent out of Revelation List), liability for notice-coping (The amount out of Director Accountability List), shareholders’ power to sue officials and directors to possess misconduct (Ease of Shareholder Provides Index) and Energy out of Investor Coverage Directory. The new indexes are different anywhere between 0 and you will 10, that have high beliefs indicating deeper revelation, deeper liability of directors, higher energies from investors so you’re able to challenge the order, and higher investor security.

The quantity off revelation index (0-10)

The latest extent away from revelation list methods the new acceptance and disclosure standards off relevant-people purchases. That it list selections off 0 to 10 and also four areas.

Extent away from director responsibility index (0-10)

The newest the quantity of director accountability index actions whenever can also be board members become kept responsible for harm due to associated-class purchases and you can https://datingmentor.org/escort/league-city/ what sanctions are available. So it index selections of 0 in order to 10 and contains 7 areas.

Easy stockholder caters to list (0-10)

The ease out-of stockholder serves index procedures just how more than likely try plaintiffs to view interior corporate proof and you will recover judge expenses. Which list selections away from 0 so you’re able to 10 and contains six section.

The amount from stockholder legal rights list (0-6)

The the quantity off shareholder rights directory measures the brand new part off shareholders within the key business decisions. It list selections out of 0 to six and has 6 portion.

The fresh new the quantity from ownership and manage index measures the principles governing the structure and change in control of businesses. It directory selections off 0 so you’re able to 7 and contains eight section.

The quantity of corporate openness list (0-7)

The the quantity off business transparency list methods the degree of information one companies need show about their board participants, older executives, yearly conferences and you will audits. It list ranges from 0 in order to eight and has now seven elements.

Note: So you’re able to get towards extent from stockholder liberties, the quantity regarding possession and you will control and you can the amount from corporate transparency indices, economic climates should have at the very least ten organizations giving its shares into a general public exchange. State-had organizations and you can businesses that only point low-collateral ties without possession and you may voting legal rights (e.g. bonds) are not mentioned.

Investing Fees

This topic information this new fees and you can compulsory benefits one to a medium-dimensions team need to pay otherwise withhold in a given seasons, and methods the newest administrative burden out of using fees and contributions and you will conforming which have postfiling methods.

Payments (count a year)

The number of taxation and you may benefits paid back, the method away from percentage, the latest volume out of percentage, the latest volume out of filing together with amount of companies inside for brand new standardized case study company inside the 2nd 12 months regarding process. It includes fees withheld of the business, such as transformation tax, VAT and you will staff-borne labor taxation.

ارسال نظر

شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035