شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

 

 

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035

ایران، تهران
خیابان ستارخان، بین کوچه کوثر دوم و سوم، پلاک76
info@zarbampart.com

زربام پارت

Certain deficits throughout these transformative techniques seem to predispose people in order to relationships difficulties

Certain deficits throughout these transformative techniques seem to predispose people in order to relationships difficulties

This new intellectual qualities out-of upset partners mediate its after that behavior toward its couples. Such, the density regarding bad attributions is actually associated with next behavioral negativity ( Bradbury Fincham, 1992 ). Inside the disappointed people, mental poison regarding mate predict future negative routines a lot better than predictions from prior conclusion ( Halford Sanders, 1990 ), suggesting such cognitions become more than just the results of bad marital conclusion.

6.28.4.1 New Etiology out of Relationship Distress

You can find over 100 composed studies determining the newest longitudinal span of partners relationships fulfillment and you can stability ( Karney Bradbury, 1995 ). So it total literary works shall be usefully described regarding three broad classes away from variables and that feeling abreast of this new etiology from matchmaking problems: adaptive techniques into the couples program, tiring incidents impinging up on the happy couple system, and long lasting personal vulnerabilities of one’s couples ( Bradbury, 1995 ).

Transformative process consider this new cognitive, behavioral, and affective process you to definitely occur during the partners interaction. A whole lot more particularly, deficits in telecommunications and management of negative affect and you may disagreement observed from inside the involved people prospectively predict split up and you will dating disappointment across the basic 10 years from relationships ( Markman Hahlweg, 1993 ). Impaired communications and negative connect with regulation into the engaged partners plus forecasts the introduction of dating spoken and you will actual violence in the 1st very long time from relationship ( Murphy O’Leary, 1989; O’Leary ainsi que al., 1989 ), at least to have light so you’re able to modest severity violence. Relationship hostility is usually dependent at the beginning of the connection, and usually continues and you may escalates shortly after created ( Murphy O’Leary, 1989; O’Leary et al., 1989 ).

It is significant your communication and you can disagreement management deficits observed in certain involved couples don’t correlate with regards to reported dating pleasure otherwise union during the time ( Markman Hahlweg, 1993 ; Sanders, Halford, Behrens, 1996 ). Seemingly these communication problems do not end partners of building the time dating, although difficulties do predispose people to develop relationship problems later. In the partners who have been e correspondence issues assume destruction inside the relationship satisfaction and decreased dating balance ( Gottman, 1993, 1994 )

The values and you will requirement people have whenever getting into matchmaking and you can wedding predict the risk of separation in the 1st number of years off relationships ( Olson Fowers, 1986; Olson Larsen, 1989 ). Lovers characterized by impractical criterion and you may beliefs inside the elements such as for instance requirement for communications, compatible ways of dispute quality, importance of friends and family, and you will intercourse opportunities, possess highest cost of erosion for the relationships pleasure than just couples not so distinguisheded. Negative attributional models where people trait fault for dating issues so you’re able to secure, bad functions of the mate along with prospectively predict damage for the relationships pleasure ( Fincham Bradbury, over here 1990 ). Ergo, specific correspondence and you may cognitive qualities of couple’s adaptive processes precede, and you may prospectively anticipate, relationship problems.

To phrase it differently, relationally troubled people seem to respond to its personal perceptions and recollections from relationship connections, and they perceptions and you may thoughts try negatively biased

Exhausting incidents make reference to the latest developmental transitions and you will acute and you will chronic points and that impinge upon the couple otherwise individual people. Relationship troubles are prone to make while in the episodes away from higher costs of changes and you can stressful situations ( Karney Bradbury, 1995 ). Including, the early levels off matrimony, as well as change to help you parenthood , often is from the decrease in partners matchmaking fulfillment ( Cowen Cowen, 1992 ), as well as a rise in really works demands ( Thompson, 1997 ). Old age is another big changeover for partners which will be relevant having matchmaking distress ( Dickson, 1997 ). One mate developing a primary health problem as well as throws people at increased chance to own matchmaking and sexual difficulties ( Schmaling Sher, 1997 ).

ارسال نظر

شرکت کشت و صنعت زربام پارت

شرکت کشت و صنعت زربام پارت، متخصص در صنعت طیور، تولید کننده جوجه یکروزه و فرآورده های گوشتی مرغ و محصولات مرتبط با زنجیره های تولید آن با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی می باشد.

اطلاعات تماس

02166931837

02166561067

02166561035